บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ ขนิษฐา จาริยศิลปการศึกษา
  • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิตปริญญาโท ก.ศ.ม (หลักสูตรและการสอน)
  • ปริญญาโท ก.ศ.ม (หลักสูตรและการสอน)

ประสบการณ์
  • สอนสาขาวิชาคหกรรมทั่วไป (ศิลปะประดิษฐ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  • สอนสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  • กรรมการการตัดสินการแข่งขัน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • กรรมการตัดสินการจัดดอกไม้ในงาน พฤษาตะวันออก
  • กรรมการจัดนิทรรศการใบตอง ณ โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com