บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ สุรัตน์ หาญพาลชัยการศึกษา
  • ปริญญาตรี คศ.บ โภชนาการชุมชน
  • ปริญญาโท ก.ศ.ม (การบริหารการศึกษา)

ประสบการณ์
  • อาจารย์สอนสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  • วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี
  • วิทยากรบรรยาย คณะศิลปกรรม สาขาวัฒนธรรมกับอาหารไทย

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com