บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ วิลาสินี เลาะหะนันการศึกษา
  • ปริญญาตรี คศ.บ โภชนาการชุมชน
  • ปริญญาโท ศศ.ม คหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชน

ประสบการณ์
  • อาจารย์สอนสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  • วิทยากรอบรมผู้ต้องขังหญิง (ฝึกอาชีพก่อนพ้นโทษ) ณ ทัณฑ์สถานหญิง จังหวัดชลบุรี

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com