บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ เกษมสุข เขียวทองการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (อาหารและโภชนาการ) วิทยาลัย
  อาชีวศึกษาชลบุรี
 • ปริญญาตรี คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
 • ปริญญาโท ก.ศ.ม (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประสบการณ์
 • อาจารย์พิเศษ สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • คณะผู้จัดงานในการประกวดโครงการ พ่อครัวมืออาชีพ ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ในงาน PATTAYA FOOD&HOTELIERS EXPO 2009
 • วิทยากรพิเศษ หลักสูตรอบรม (พนักงานโรงแรม) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคกลาง เขต 3
 • วิทยากรอบรมผู้ต้องขังหญิง (ฝึกอาชีพก่อนพ้นโทษ) ณ ทัณฑ์สถานหญิง จังหวัดชลบุรี
 • วิทยากรฝึกอาชีพหลักให้กับกลุ่มแม่บ้านอ่างศิลา
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ อาหารไทย ในการอบรมมัคคุเทศสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การแปรรูปสัตว์และการบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกาะสีชัง
 • คณะกรรมการการตัดสินการประกวดการหุงข้าวชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำภาคกลาง
 • เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อา สู่มืออาชีพระดับโลก (สร้างมืออาชีพสู่ครัวไทยทั่วโลก)
 • เข้าฝึกอบรมโครงการ การประกอบอาหารนานาชาติ 1,2 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ควบคุมนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทคหกรรม (อาหารและโภชนาการ) ชนะเลิศ 2 ปีซ้อน
 • คณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • เข้าอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การทางศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ครูผู้ควบคุมผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชย์การ (การเขียนแผนธุรกิจ) รองชนะเลิศ
 • เวิทยากรฝึกอบรม 108 อาชีพ (ประเภทอาหาร) ในงานการอาชีพปริทรรศน์ ณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 • คณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมแฟชั่นงาน อาชีวะวิชาการ 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • คณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์แฟชั่นภาคตะวันออก ในงานร้อยใจอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
 • ครูที่ปรึกษาในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (เครื่องปอกอ้อย)
 • คณะกรรมการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการ
 • กรรมการการตัดสิน การประกวดสำรับอาหาร ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา
 • กรรมการการประกวดตัดสิน ในโครงการเมนูอ่อนหวาน ของกระทรวงสาธารณะสุข
 • วิทยากรในการฝึกอาชีพการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)
 • วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้าน เทศบาลอ่างศิลา
 • คณะกรรมการการตัดสินการประกวด การทำน้ำธัญพืชและน้ำผลไม้ ในงานเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 • วิทยากรอบรมกลุ่มแม่บ้านในโครงการพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น สร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเทศบาลเกาะจันทร์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com